Sitemap: http://www.sinyalindo.com/sitemap.xml
著(zhù)作名稱(chēng) 出版社 國際標準書(shū)號(ISBN)
生命科學(xué)與健康產(chǎn)業(yè)新模態(tài)研究藍皮書(shū)(2021-2022) 中國科學(xué)技術(shù)出版社 9787504692108
Cell-type heterogeneity in DNA methylation studies: statistical methods and guidelines(In Epigenetic Epidemiology 2nd Edition) Springer 9783030944742
生命健康科技知識手冊 中國人事出版社 9787512915862
中國老年健康服務(wù)發(fā)展報告 科學(xué)出版社 9787030654489
產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利分析報告——體外診斷技術(shù) 知識產(chǎn)權出版社 9787513069502
1